Slovakia
Vitajte na webstránke spolo?nosti Schneider Electric

Vitajte na na?ej webstránke.

M??ete si vybra? inú krajinu a prezera? dostupné produkty, alebo prejs? na na?u globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spolo?nosti.

Vyberte inú krajinu alebo región
 • Default Alternative Text

  Sme Schneider Electric

  Poskytujeme energetické a automatiza?né digitálne rie?enia na dosiahnutie efektivity a trvalej udr?ate?nosti. Podporujeme v?etkych, aby ?o najlep?ie vyu?ívali svoju energiu a zdroje, a staráme sa o?to, aby heslo Life Is On platilo v?ade, pre ka?dého a v?ka?dom okamihu.

  Pozrite si video
 • Default Alternative Text

  Prejdite na zelenú!

  Získajte tankovaciu kartu v hodnote 8 EUR! Sta?í, ak nakúpite na?e vypína?e alebo zásuvky ASFORA, SEDNA, UNICA, MERTEN, MUREVA ?i CEDAR v hodnote nad 100 EUR bez DPH.

  Viac inforomácii
 • Default Alternative Text

  Lidl: Energetická ú?INNOS? za ka?dého po?asia

  Vytvorenie efektívneho a udr?ate?ného logistického strediska nie je jednoduchou úlohou. V?aka platforme EcoStruxure spolo?nos? Lidl vybudovala distribu?né zariadenie, ktorého prevádzku zabezpe?uje energia z?obnovite?nych zdrojov za ka?dého po?asia.

  Pozrite si príbeh zákazníka Spoznajte EcoStruxure
 • Default Alternative Text

  AKCIA - Bezpe?nej?ie a spo?ahlivej?ie VN

  Monitorujte elektrické?zariadenia VN a NN s nami a získajte mobil, tablet ?i 50% z?avu z inicia?ného poplatku!

  ?

  Viac informácií
 • Default Alternative Text
  23. mája od 13:00

  Innovation Summit Praha 2019

  Sledujte s nami ná? najv???í summit o inováciách!

  Sledova? Live Viac o Ecostruxure
 • Default Alternative Text

  Vitajte na se.com/sk/sk

  Zjednodu?ili sme to pre vás! Máme novú krat?iu doménu, ktorá je ?ah?ie zapam?tate?ná.

  Viac informácií
 • Industrial Automation and Control

  AKCIA retrofity

  Modernizujte zariadenia nn a vn a získajte s nami viac!
  Vyhody na?ich rie?ení a garancia slu?ieb sú zárukou va?ich inovácií.

  Zistite viac o akcii Vybraná ponuka slu?ieb
 • Default Alternative Text

  Hotelovy luxus a?EFEKTIVITA

  Zní?enie spotreby energie popri plnení neustále sa zvy?ujúcich nárokov na hotely v??íne je smely plán. Spolo?nos? Marriott zaistila, aby i?li luxus a?EFEKTIVITA ruka v?ruke v?aka architektúre Schneider EcoStruxure? Building, a?hos?om poskytuje svetové pohodlie, pri?om dosahuje 10?% a? 15?% úsporu energie.

  Spoznajte EcoStruxure Pozrite si video
 • Default Alternative Text

  Inteligentné stroje

  Industry 4.0 alebo Internet Vecí - prichádza ?al?ia priemyselná revolúcia

  Zistite viac
 • Default Alternative Text

  Inteligentné mestá

  Aj slovenské mestá m??u vyu?íva? moderné technológie a efektívne hospodári?. Riadenie, bezpe?nos?, úspora. Rie?enia na mieru aj pre men?ie mestá.

  Zistite viac
  Konverzujte s?nami

  Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!

  美女视频黄频大全视频-美女视频黄频大全-美女视频免费